Det framkom när Bernhardsson, vid en pressträff i Luleå, redogjorde för skälen bakom den överklagan av naturreservatet Jiellká-Rijmagåbbå som kommunen gjort till regeringen.

– Vi har trott att staten ser till att bevaka även kommunens intressen vid reservatsbildningar men vi ser nu att vi varit naiva. Länsstyrelsen har en ambition att skapa stora sammanhängande områden med skyddad natur och man ser Jokkmokk som ett Amazonas sade han.

Uttalandet om Amazonas hade gjorts vid ett skogsmöte i Jokkmokk där Bernhardsson själv närvarade. Det ska ses mot bakgrund av att kommunen redan inrymmer fyra nationalparker och ett stort antal naturreservat.

Artikelbild

| Jiellká-Rijmagåbbå är ett stort urskogslandskap med mycket höga natur- och landskapsvärden. Vy från västra kanten av området över Kittajåkkå mot sydost, med berget Åkåsu i bakgrunden.

– Dessutom planerar länsstyrelsen för ytterligare 66 naturreservat i Jokkmokk, sade Bernhardsson.

LÄS MER: Kommunen överklagar unikt reservat

Jiellká-Rijmagåbbå är drygt 37 kvadratkilometer stort, beläget väster om Jokkmokk mellan Stora och Lilla Lule älv.

Kommunen anser att reservatet är oproportionerligt stort. Bernhardsson visade bilder på områden med ung produktionsskog och områden där skogen är påverkad av avverkning men ändå anges som värdefull av länsstyrelsen.

Kommunen anser vidare att reservatsbildningen blir ett hinder för utveckling av turism och att servicen till medborgare drabbas.

– Staten fråntar kommunen rätten och möjligheten att planlägga mark. Det finns ingen ambition att bibehålla vägnät och färdstråk i området. Bolag får inte reinvestera i kraftledningar och därmed hotas strömförsörjningen till medborgare. Det finns också markägare som inte tillfrågats. Äganderätten påverkas.

LÄS MER: Renskötare sågar unika reservatet

Bernhardsson anser att staten borde ta ansvar för att tillgängliggöra områdena i högre grad. Något som bland annat skulle gynna besöksnäringen.

– Det kan handla om parkeringsplatser för husbilar och vandringsleder i närheten av dem. Då skulle området bli attraktivt på ett helt annat sätt. För att turismen ska bli en stabil basnäring i Jokkmokk behöver den femdubblas och det är också vår ambition.

LÄS MER: Toppmöte om reservaten

Efter att överklagan lämnades in före sommaren har Miljödepartementet återkommit till Jokkmokk och bett kommunen förtydliga varför man är sakägare. Kommunen har fått anstånd till 15 september.

– Det är kanske en vink om att vår överklagan inte går igenom? Det är upprörande att vi ens får den frågan, sade Bernhardsson, som förväntar sig ett beslut i närtid.

Reservatet Jiellká-Rijmagåbbå har även överklagats av två privatpersoner som har fastigheter i området.