Vi lever i en orolig tid som berör oss alla. Stora omställningar är nödvändiga. Vi måste spara på energi, effektivisera och helt övergå till förnybar energi.

Kärnkraft är inte förnybar. Som bränsle till kärnkraft krävs uran som vid brytning och anrikning innebär stor miljöförstöring. Uranbrytning är förbjudet i Sverige. Alternativet till uran är import av kärnbränsle som upparbetats från använt kärnbränsle i samband med plutoniumframställning till kärnvapen. Kärnkraft innebär alltid risker för kärnvapenspridning och allvarliga olyckor.

På finska sidan Bottenviken planeras ett finsk-ryskt kärnkraftverk på en låglänt udde i Pyhäjoki. Udden exploateras, hamn, in- och utlopp för kylvatten, bostäder och andra anläggningar byggs trots att det saknas tillstånd att bygga reaktorn. Finlands regering fattar beslut först när all dokumentation godkänts av Finlands strålskyddscentral, STUK. Företaget hoppas på tillstånd 2021 och start av elproduktion 2028. Detta verkar orealistiskt då endast en liten del av all dokumentation STUK kräver har levererats sedan ansökan lämnades in 2015.

Enligt FN:s klimatpanel, IPCC, blir effekterna av klimatförändringarna extra påtagliga i Östersjön. Ett litet, jämförelsevis grunt hav påverkas snabbare av en högre temperatur på vattnet än världshaven. Varmare, sötare och surare, så beskrivs Östersjöns framtid. Enligt SMHI blir klimatförändringarna stora här i norr med ökad medeltemperatur under alla årstider och ökad årsnederbörd.

Det är helt oansvarigt att utsätta vårt känsliga, värdefulla innanhav Bottenviken för ett kärnkraftverk. Bara tanken på konsekvenserna för miljön förskräcker.

Verkningsgraden för ett kärnkraftverk är cirka 33 procent. För att kyla ner processen i reaktorn krävs 45 kubikmeter ytligt havsvatten varje sekund. När det släpps ut är det 12 grader varmare.

Enligt planerna ska ett mellanlager av utbränt kärnbränsle ligga i mer än 120 år intill stranden utanför reaktorn. Ingen beskrivning finns hur det ska se ut. Ska avfallet ligga i bassänger? Hur ska avfallet ska skyddas mot oväder och oförutsedd förstörelse? STUK har meddelat att något Esbo-samråd inte ska genomföras för mellanlagret. Men svenska myndigheter måste kräva detta. Det utbrända kärnbränslet är livsfarligt i mer än hundra tusen år. Slutförvaring och plats för slutförvar kommer att behandlas först på 2040-talet.

STUK har kritiserat företagets bristande säkerhetskultur. Ett kärnkraftverk längst upp i Östersjön skulle få ett utsatt läge i norra Europa. Ingen vet hur framtiden ser ut. Det kan bli mål för terror eller krigshandlingar.

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har kämpat i åtta år. Vi kan inte acceptera den framtid ett kärnkraftverk skulle medföra. Det är nu 22 kommuner som tagit ställning mot kärnkraftverket. Vi hoppas på fler.

Vi måste på alla sätt påtala att vi motsätter oss det.

Vi bär alla ansvar för framtiden – säg nej till ett kärnkraftverk vid Bottenviken.

Lena Lagerstam 

Kärnkraftsfritt Bottenviken, Morjärv, Kalix kommun

Fotnot: Esbo-samråd: Esbokonventionen ger alla länder möjligheter att ge synpunkter på planer i grannländerna. Det handlar ofta om gränsnära lokalisering av nya industrier med mera. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet i Sverige för konventionen.